Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Why do Canadian women use a hockey puck instead of tampons?

Cuz they last for three periods.

(I am truly sorry)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét