Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

It's very rare that a defibrillator fails

But when it does no one is shocked

0 nhận xét:

Đăng nhận xét