Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

"Son, you're just not cut out to be a mime"

"Was it something I said?"

"Yes"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét