Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

What do you call a disabled paedophile?

A creepy crawly.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét