Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

I discovered red crayons in my girlfriends nurse uniform.

She said it's in case she has to draw blood.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét