Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

There’s no way video games cause violence.

If they did, school shootings would involve a LOT more tea bagging.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét