Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

If "womb" is pronounced "woom", "tomb" is pronounced "toom" then shouldn't "bomb" be pronounced

"BOOM"

I hope that blew your minds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét