Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Mars: I’m wet.

NASA: I’m coming over.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét