Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

What does a baby computer call its father?


Data0 nhận xét:

Đăng nhận xét