Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Did you hear about the crematorium employee who took a nap on a gurney during his break?

He got fired for sleeping on the job.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét