Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

If the bigger your feet, the bigger your dick, and the bigger your car, the smaller your dick,

it's no wonder people are terrified of clowns.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét