Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

"Sir we're mining too many useless minerals."

Hitler: "Mine less then." grammar nazi bursts in

"Mine fewer"

Hitler looks over "Yes?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét