Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

My doctor said he thought I had the body of a 25 year old.

So naturally I had to kill him and bury him next to it.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét