Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

A horse walks into a bar...

The bartender says "Hey" . . The horse replies "sure"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét