Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Me : *washing car with son*

Son : "Dad, can't you just use a sponge?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét