Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Without Arabs, we wouldn't have 9/11.

We'd have IX/XI instead.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét