Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Me: I’m scared of the Backstreet Boys

Therapist: tell me why

Me: screams

0 nhận xét:

Đăng nhận xét