Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

My teacher told me I'd never be good at poetry because I'm dyslexic.

But so far I've made three jugs and a vase and they're lovely.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét