Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Why was Pavlov's hair so soft?

Because he conditioned it!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét