Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

How many BuzzFeed workers does it take to turn on an electric chair?

Thirteen. But number nine will shock you.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét