Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

I hate it when they say, "white people can't dance"...

Like Hello? We had the king of pop himself micheal Jackson.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét