Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

My roommate claims i’m schizophrenic.

Jokes on him, I don’t have a roommate.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét