Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

I bought a toilet brush yesterday

But I gotta say that I still prefer toilet paper!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét