Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Why is 69 afraid of 70?

Because they once had a fight and 71.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét