Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

What do you call currency in space?

Starbucks.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét