Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Man: Why don't you sit on my lap and we'll talk about the first thing that pops up?

Woman: No thanks, I don't like small talk.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét