Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

What do you call an alligator that's really good with directions?

A navigator Fucking terrifying

0 nhận xét:

Đăng nhận xét