Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

What's the difference between America and yogurt?

If you leave yogurt alone for 200 years it will develop a culture

0 nhận xét:

Đăng nhận xét