Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

A redhead tells her blonde sister, "I slept with a Brazilian..."

The blonde replies: "Oh My Gosh! You slut! How many is a Brazilian?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét