Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Congress will never impeach Donald Trump.

Republicans always insist on carrying a baby to full term.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét