Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

How many motivational speakers does it take to change a lightbulb?

Zero, because the change starts with you.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét