Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Steve Jobs would have made a better president than Donald Trump...

But that’s comparing apples to oranges.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét