Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

That awkward moment when you tell a chemistry joke, and get no reaction.

I guess all the good chemistry puns argon.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét