Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

An ugly, broke, single man stood in my way

So I moved the mirror

0 nhận xét:

Đăng nhận xét