Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

How many morons does it take to change a lightbulb?

14,000.

1 to hold the lightbulb, 4 to hold the chair, and 13,995 to spin the house.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét