Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

What do you call a Polish fisherman?

A fishing pole.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét