Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

I got my kid a puppy as a present, but it died before Christmas.

Now I'm fucking stuck taking care of a puppy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét