Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Why did the cookie go to the doctor?

Because he felt crumby. - my 4 y.o. daughter

0 nhận xét:

Đăng nhận xét