Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Pessimist: The glass is half empty...

Optimist: The glass is half full

Journalist: You won't BELIEVE what's in this glass!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét