Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

What do you call a cow with no legs? Ground beef! What do you call a cow with 3 legs? Lean beef!!!!! What do you call a cow with 2 legs?

Your mom.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét