Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

What do you call a dwarf in a tumble dryer?

A midget spinner.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét