Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

A penis walks into a bar

The bartender says,”why the schlong face?”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét