Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Police officer: So where did the hacker go?

Me : I don't know he just ransomware

0 nhận xét:

Đăng nhận xét