Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Tell a man a joke he will laugh for a day

Tell a Redditor a joke, he will repost for a lifetime

0 nhận xét:

Đăng nhận xét