Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

My therapist said that I have trouble interpreting social cues.

I think she wants to sleep with me.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét