Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Today I learned that humans eat more bananas than monkeys,

I can’t remember the last time I ate a monkey.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét