Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

How many GoT plot writers does it take to change a light bulb?

Only two, but they'll wait 6 or 7 seasons before screwing it up.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét