Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

JUDGE: I order you to pay $10,000 - do you understand?

MARIO:

JUDGE: It’s a fine.

MARIO [sadly]: No, itsa not.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét