Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

My friends always make fun of me for having an imaginary girlfriend.

Joke's on them, they're imaginary too.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét