Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

My doctor recently wrote me a prescription for daily sex.

My wife seems to think it's for dyslexia.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét